Logo mob
Особистий кабінет

Правила надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики АТ «Прикарпаттяобленерго»

Правила надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики АТ «Прикарпаттяобленерго»

Доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики АТ «Прикарпаттяобленерго» надається на договірних умовах, згідно процедури, яка визначає єдиний порядок надання послуг із спільного використання опор повітряних ліній 0,4-10 кВ та вимог Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж» (далі-Закон).

Вимоги для укладання Договору на право тимчасового користування опорами ПЛ 0,4-10 кВ для розміщення електронних комунікаційних мереж.

Для отримання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики Замовнику необхідно:

 

  1.  Отримати технічні умови з доступу

1.1 Звернутися в ЦОК АТ «Прикарпаттяобленерго» (інформація в розділі сайту «Контакти»), щодо отримання доступу до інфраструктури та видачі технічних умов з доступу (далі - Заява) зразок тут та надати перелік документів порядок тут .

1.2 *Відповідно до внесених змін у Законі України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж", під час дії воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях та протягом одного року після його припинення чи скасування – Технічні умови з доступу не розробляються ( Закон № 2530-IX від 16.08.2022)

Важливо!!!

Замовнику необхідно надати лист довільної форми на адресу філії (інформація в розділі сайту «Контакти»). В листі зазначити найменування населеного пункту, вулиці, ТП, ПЛ, де планується сумісний підвіс.

Філія в 15 денний термін визначить технічну можливість надання в користування опор ПЛ 0.4-10 кВ та надасть замовнику письмову інформацію.

 

  1.  Розробити та погодити проектну документацію з доступу

2.1 Проектна документація з доступу розробляється замовником самостійно або іншою особою на замовлення замовника у порядку, визначеному законодавством.

Для погодження проектної документації необхідно звернутися в ЦОК АТ «Прикарпаттяобленерго» (інформація в розділі сайту «Контакти»), надати заяву (зразок тут)та розроблену проектну документацію. порядок тут.

2.2 *Відповідно до внесених змін у Законі України "Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж", під час дії воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях та протягом одного року після його припинення чи скасування - проектна документація з доступу не розробляється ( Закон № 2530-IX від 16.08.2022)

 

  1.  Укласти договір з доступу

Для укладення договору з доступу є письмове звернення замовника (зразок тут), підписане уповноваженою належним чином його посадовою особою (представником), до якого додаються примірники таких документів:

  • проектна документація з доступу до інфраструктури об’єкта доступу (засвідчені замовником фотокопії проектної документації з доступу);

  • акт звірки використання опор ПЛ із спільним підвішуванням ЕКМ.

Для укладення договору з доступу необхідно звернутися в АТ «Прикарпаттяобленерго» за адресою 76014 м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна 34.

*на час дії воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях та протягом одного року після його припинення чи скасування -проектна документація з доступу не надається. (Закон № 2530-IX від 16.08.2022)

 

  1.  Виконати робіти з улаштування сумісного підвісу на повітряних лініях електропередач

Для отримання допуску на виконання робіт Замовник не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до початку робіт звертається до Власника мереж » (інформація в розділі сайту «Контакти»), з заявкою.

Персональний Кабінет Провайдера -  https://volz.oe.if.ua/ 

Контакти для отримання консультацій з даної послуги :

Чекалюк Надія  ̶  фахівець з реалізації супутніх послуг,
тел. (0342) 59- 45-98, 
e-mail: [email protected]

 

Неідентифіковані власники ВОЛЗ

 

Видача технічних умов з доступу до інфраструктури АТ

 

Для отримання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики Замовник надає АТ «Прикарпаттяобленерго» письмове звернення щодо отримання доступу до інфраструктури (далі - Заява). Заява реєструється з присвоєнням їй особистого номера.

У заяві заявником зазначаються:

1) найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); номер в реєстрі операторів та провайдерів, електронна пошта, номери телефонів;

2) найменування та тип технічних засобів телекомунікації, орієнтовну схему розміщення телекомунікаційних мереж (трасу проходження телекомунікаційної мережі та місця розташування окремих її елементів) на об’єкті доступу, потужність активного обладнання, що потребує живлення від електричних мереж та місця можливого встановлення такого обладнання, найменування населених пунктів, у разі наявності: найменування вулиць, номери будинків;

3) реквізити для повідомлення про виставлення рахунка за розроблення та видачу технічних умов з доступу.

В разі відсутності договірних відносин до запиту додаються такі документи (документи, зазначені в цьому пункті, можуть надаватись в електронному вигляді):

1) на етапі підписання договору, Замовник надає документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписує договір;

2) інформацію про внесення до реєстру операторів та провайдерів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі – НКРЗІ).

Протягом 15 робочих днів АТ «Прикарпаттяобленерго» розглядає подану заяву та визначає наявність технічної можливості забезпечення доступу, про що інформує Замовника. У разі наявності такої можливості, АТ «Прикарпаттяобленерго» письмово повідомляє про це заявника та одночасно виставляє рахунок на розробку та видачу технічних умов, який підлягає оплаті протягом 15 робочих днів. У разі відсутності технічної можливості забезпечення доступу АТ «Прикарпаттяобленерго» письмово повідомляє про це Замовника з обґрунтуванням причини відмови та внесенням іншої можливої альтернативної пропозиції щодо доступу до об’єктів АТ «Прикарпаттяобленерго».

 

Погодження проектної документації з доступу до інфраструктури АТ .

Основні вимоги до проектної документації з доступу:

1. Проектна документація з доступу розробляється замовником самостійно або іншою особою на замовлення замовника у порядку, визначеному законодавством.

2. Проектна документація з доступу не потребує погодження органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та/або юридичними особами, утвореними такими органами.

3. АТ «Прикарпаттяобленерго» може відмовити замовнику у погодженні проектної документації з доступу виключно на підставі її невідповідності виданим технічним умовам з доступу.

4. Проектна документація з доступу має бути погоджена АТ «Прикарпаттяобленерго» протягом 15 робочих днів з дня її отримання від замовника.

 

Укладання договору з доступу до елементів інфраструктури АТ.

1. Доступ до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється на підставі договору з доступу між АТ «Прикарпаттяобленерго» та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом.

2. Укладення договору з доступу здійснюється після видачі замовнику технічних умов з доступу та погодження власником інфраструктури об’єкта доступу проектної документації з доступу.

Підставою для укладення договору з доступу є письмове звернення замовника, підписане уповноваженою належним чином його посадовою особою (представником), до якого додаються два примірники таких документів:

1) проектна документація з доступу до інфраструктури об’єкта доступу (засвідчені замовником фотокопії проектної документації з доступу);

2) акт звірки використання опор ПЛ із спільним підвішуванням ЕКМ;

3) проект договору з доступу. 3. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами у строк, що не може перевищувати один місяць з дня надходження в АТ «Прикарпаттяобленерго» документів, передбачених частиною другою цієї статті.

Ухилення від укладення договору з доступу є порушенням цього Закону. Спори, пов’язані з ухиленням від укладення договору з доступу, вирішуються в судовому порядку.

4. АТ «Прикарпаттяобленерго» може відмовити замовнику в укладенні договору з доступу з таких підстав:

1) звернення щодо укладення договору з доступу підписано не уповноваженою належним чином посадовою особою (представником) замовника або складено з порушенням відповідних правил надання доступу до інфраструктури об’єкта доступу;

2) встановлена законом або чинним судовим рішенням, що набрало законної сили, заборона щодо укладення договору з доступу;

3) ліквідація (знищення) або розібрання (демонтаж) окремих елементів інфраструктури об’єкта доступу після надходження до власника цієї інфраструктури об’єкта доступу звернення про укладення договору з доступу;

4) ненадання замовником документів, передбачених даною процедурою.

5. Відмова в укладенні договору з доступу з інших підстав, ніж визначені у цій статті, забороняється.

6. Договір з доступу має містити такі істотні умови:

1) повне найменування сторін договору з доступу;

2) детально визначені елементи інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу;

3) конкретно визначені технічні засоби телекомунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу;

4) розмір плати за доступ, визначений згідно з відповідною методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу;

5) порядок доступу до технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу;

6) умови захисту технічних засобів ЕКМ, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу, від їх умисного пошкодження (демонтажу або руйнування);

7) порядок здійснення АТ «Прикарпаттяобленерго» контролю за користуванням замовником визначеними елементами інфраструктури об’єкта доступу відповідно до договору з доступу;

8) строк дії договору з доступу (з можливістю його продовження у порядку, визначеному сторонами);

9) відповідальність сторін;

10) умови розірвання договору з доступу;

11) особливості порядку внесення змін до договору з доступу;

12) інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

8. У разі зміни власника інфраструктури об’єкта доступу до нового власника інфраструктури об’єкта доступу переходять права і обов’язки за договором з доступу без стягнення із замовника додаткової плати.

Реорганізація або зміна власника інфраструктури об’єкта доступу не є підставою для зміни умов чи розірвання договору з доступу.

 

Виконання робіт з улаштування сумісного підвісу на повітряних лініях електропередач Власника мереж

За допуск Замовника до виконання робіт в охоронних зонах ПЛ, ПЛІ, ПЛЗ стягується плата згідно калькуляції затвердженої наказом АТ«Прикарпаттяобленерго», розрахованої у відповідності до вимог Постанови НКРЕКП.

Замовник виконує роботи із розміщення (сумісного підвішування) телекомунікаційних мереж на опорах ПЛ ПЛІ, ПЛЗ згідно погодженого Проекту у відповідності з вимогами діючих Правил безпечної експлуатації електроустановок.

Для отримання допуску на виконання робіт Замовник не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до початку робіт звертається до Власника мереж з заявкою, підписаною керівником.