Меню

Акціонерам

Наглядова рада

Наглядова рада АТ «Прикарпаттяобленерго» є колегіальним органом управління товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом товариства, контролює та регулює діяльність Правління товариства.

Наглядова рада підзвітна Загальним зборам Товариства й організовує виконання їх рішень.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом товариства, а також переданих їй Загальними зборами.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа акціонерів - фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб.

Голова і члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго» терміном на три роки. Відповідно до Статуту товариства Наглядова рада обирається у кількості чотирьох осіб.

Порядок роботи, права, обов’язки та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради.

Склад наглядової ради:

Голова Наглядової ради - Cагура Олександр Вікторович

  • Овчиннікова Марина Вікторівна
  • Осіпова Ольга Юріївна

Контакти

Центральний депозитарій

Центральний депозитарій Випуск акцій АТ 'Прикарпаттяобленерго', щодо якого прийняте рішення про дематеріалізацію (Протокол Загальних зборів акціонерів від 01.09.2010р.) обслуговує Публічне акціонерне товариство 'Національний депозитарій України' (юридична особа, що набула статусу Центрального депозитарію в установленому законодавством порядку).

Реквізити Центрального депозитарію
Найменування
Публічне акціонерне товариство 'Національний депозитарій України'
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
04071, вул. Нижній Вал 17/8,
м. Київ
Телефон
CALL-ЦЕНТР консультування клієнтів
(044) 591-04-04
Депозитарна установа

Акціонерам, які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів АТ 'Прикарпаттяобленерго' (крім акціонерів, які є клієнтами номінальних утримувачів) на дату припинення ведення реєстру - 26.11.2010р., рахунки в цінних паперах відкрито в депозитарній установі - ТОВ 'ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР' (Протокол Загальних зборів акціонерів від 01.09.2010р.)

Реквізити Центрального депозитарію
Найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю
'ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР'
Юридична адреса
49000, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпро, Бабушкінський район,
вул. Воскресенська, буд. 8-10
Поштова адреса
а/с 628, м. Дніпро, 49000
Телефон
CALL-ЦЕНТР консультування клієнтів
(044) 591-04-04
Дані ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи:
Орган, який видав ліцензію - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Дата видачі - 01.10.2013 р.
Контакти