Logo mob
Особистий кабінет

12.10.2013

Набув чинності Закон України «Про депозитарну систему України».

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»! 12 жовтня 2013 року набув чинності Закон України «Про депозитарну систему України».

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»!12 жовтня 2013 року набув чинності Закон України «Про депозитарну систему України». 

Відповідно до вимог зазначеного Закону власник цінних паперів, які були переведені у бездокументарну форму (дематеріалізовані), зобов'язаний звернутися до обраної Товариством депозитарної установи1 та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери2 на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. 

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. 

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку3 протягом одного робочого дня після закінчення строку, передбаченого для укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах. 

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. 

Звертаємо увагу, що акції ПАТ «Прикарпаттяобленерго» переведенні у бездокументарну форму існування (дематеріалізовані) у вересні 2010 року.Акціонерам, які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (крім акціонерів, які є клієнтами номінальних утримувачів) на дату припинення ведення реєстру – 26.11.2010р.рахунки в цінних паперах відкрито в депозитарній установі – ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Леніна, буд. 8-10, поштова адреса: а/с 628, м. Дніпропетровськ, 49000, тел. (056) 372-90-56) на підставі укладеного договору з ПАТ «Прикарпаттяобленерго». 

  • Депозитарна установа - юридична особа, яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи. 
  • Права на цінні папери - речові права на цінні папери (право власності, інші визначені законом речові права). 
  • 3 Система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків, про емітентів, власників цінних паперів, що мають права за цінними паперами та права на цінні папери, обмежень прав на цінні папери, уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, яка містить дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб, реєстр кодів цінних паперів, а також інша передбачена законодавством інформація.