Logo mob
Особистий кабінет

22.01.2014

До уваги акціонерів АТ «Прикарпаттяобленерго», що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян!

Відповідно до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 47 від 22.01.2014, до укладення з власником цінних паперів договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, Депозитарна установа здійснює внесення змін до інформації про власників цінних паперів (стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), на підставі розпорядження Емітента та надання документів, підтверджуючих правомірність підстав для внесення змін до рахунку в цінних паперах.

Відповідно до Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 47 від 22.01.2014, до укладення з власником цінних паперів договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, Депозитарна установа здійснює внесення змін до інформації про власників цінних паперів (стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), на підставі розпорядження Емітента та надання документів, підтверджуючих правомірність підстав для внесення змін до рахунку в цінних паперах. 

Нагадуємо, що акціонерам АТ «Прикарпаттяобленерго», які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру – 26.11.2010р., і які не здійснили знерухомлення цінних паперів самостійно, рахунки в цінних паперах відкрито депозитарною установою – ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» на підставі укладеного договору між АТ «Прикарпаттяобленерго» та ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР». 

Отже, акціонери, які є власниками цінних паперів, сумарна номінальні вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850,00 грн.) можуть вносити зміни в анкету рахунку у цінних паперів вибравши один із способів: 
1) укласти договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою та надати депозитарній установі відповідне розпорядження; 
2) звернутись з відповідною заявою до АТ «Прикарпаттяобленерго». 

У разі внесення змін в анкету рахунку у цінних паперах на підставі розпорядження АТ «Прикарпаттяобленерго», акціонер зобов’язаний надати АТ «Прикарпаттяобленерго» документи, перелік яких визначений Регламентом здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»: 

Для акціонерів – фізичних осіб: 

1. Анкету рахунку в цінних паперах, заповнену відповідно до вимог депозитарної установи. 
2. Картку із зразками підпису розпорядника рахунком (депонент (акціонер), розпорядник рахунку, керуючий рахунком). Зразок підпису має бути засвідчений нотаріально. 
3. Заяву-згоду на обробку персональних даних. 
4. Копію паспорта (надаються копії сторінок паспорта, що містять наступну інформацію: ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер, дата видачі, орган, що видав, місце проживання), засвідчену нотаріально. 
5. Копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків (для резидентів), засвідчену нотаріально чи органом, який видав цей документ. 

Якщо фізична особа - резидент, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то документ, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, не вимагається. В такому разі фізична особа додатково надає копію сторінки паспорта, в якій зроблено відповідну відмітку. 

6. При зміні паспортних даних - додатково надається: 
- довідка, видана відповідним територіальним управлінням Міністерства внутрішніх справ України (територіальним органом Державної міграційної служби), яка підтверджує зміни та дає змогу належним чином ідентифікувати власника рахунку. 
7. При зміні даних свідоцтва про народження на дані паспорта - додатково надаються: 
- довідка, видана відповідним територіальним управлінням Міністерства внутрішніх справ України (територіальним органом Державної міграційної служби), яка підтверджує зміни та дає змогу належним чином ідентифікувати власника рахунку; 
- копія свідоцтва про народження (засвідчена нотаріально). 
8. При зміні паспортних даних у зв’язку із зміною імені (прізвища, власного імені, по батькові) - додатково надаються документи, підтверджуючі настання таких змін: 
- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про шлюб (у разі, коли депонент перебуває у шлюбі), або свідоцтва про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано), або свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові); 
- довідка, видана відповідним територіальним управлінням Міністерства внутрішніх справ України (територіальним органом Державної міграційної служби), яка підтверджує зміни та дає змогу належним чином ідентифікувати власника рахунку. 

Для акціонерів – юридичних осіб: 

1. Анкету рахунку, заповнену відповідно до вимог депозитарної установи. 
2. Картку із зразками підписів розпорядника (розпорядників) рахунку у цінних паперах та відбитком печатки юридичної особи, затверджену керівником юридичної особи. 
3. При зміні найменування або місцезнаходження юридичної особи - додатково надаються: 
- копія рішення органу управління юридичної особи, згідно якого внесено зміни до інформації про юридичну особу, засвідчена підписом керівника та печаткою; 
- копії документів, до яких внесено зміни (Статут, опис документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, Виписка з ЄДР, Довідка про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП). 
4. У випадку зміни розпорядника рахунку - додатково надаються: 
- копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, засвідчені нотаріально або підписом керівника (іншої уповноваженої особи юридичної особи) та печаткою цієї юридичної особи; 
- картку із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки, затверджену керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи; 
- оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами юридичної особи, і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку є особа, яка не має права діяти від імені юридичної особи без довіреності; 
- копію паспорта розпорядника (розпорядників) рахунку у цінних паперах, засвідчену нотаріально; 
- копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків (для резидентів), засвідчену нотаріально чи органом, який видав цей документ; 
- згода на обробку персональних даних уповноваженої особи депонента. 

Депозитарна установа має право згідно з чинним законодавством України, у випадку необхідності, вимагати від депонентів (акціонерів) надання додаткових документів, відомостей та інформації, завірених та погоджених належним чином. 

 

Бланки документів, які подаються АТ «Прикарпаттяобленерго» для внесення змін в анкету рахунку у цінних паперах можна отримати, звернувшись з письмовим запитом до Депозитарної установи – ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр», або перейти за посиланням .

У разі внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах акціонером особисто, просимо звертатись до депозитарної установи – ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (м. Дніпро, Бабушкінський район, вулиця Воскресенська, буд. 8-10; або: а/с 628, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 372-90-56). 

За додатковими роз’ясненнями 
звертатись за телефоном: (0342) 59 43 07 
Контактна особа: Романюк М.Д.