Logo mob
Особистий кабінет

01.09.2010

Про переведення випуску простих іменних акцій АТ “Прикарпаттяобленерго” у бездокументарну форму існування (про дематеріалізацію).

Законом України «Про акціонерні товариства» встановлено, що акції акціонерних товариств існують виключно в бездокументарній формі. Прикінцевими та перехідними положеннями Закону покладено обов’язок на акціонерні товариства, акції яких були випущені в документарній формі, здійснити переведення випуску акцій в бездокументарну форму в термін до 29 жовтня 2010 року.

Загальними зборами акціонерів, які відбулись 01 вересня 2010 року прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій АТ “Прикарпаттяобленерго” у бездокументарну форму існування (витяг з протоколу ЗЗА від 01.09.2010р.) 

Про прийняте рішення «Про переведення випуску простих іменних акцій АТ “Прикарпаттяобленерго” у бездокументарну форму існування випуску акцій» повідомлено персонально всіх акціонерів Товариства, які були включені до переліку, складеного станом на дату прийняття рішення про дематеріалізацію - 01.09.2010р. (повідомлення про дематеріалізацію) 

Бездокументарним цінним папером - є обліковий запис на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів. 

12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України». 
Зазначений Закон визначає, що підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є - обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі. 
Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента є - виписка з рахунка в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах. 
Виписка з рахунка в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами. 

Як отримати виписку з рахунку у цінних паперах! 
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000р. N 98 про затвердження Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування встановлено, що до укладення акціонером із депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, депозитарна установа зобов’язана надати акціонеру першу виписку з рахунку в цінних паперах. (зразок заяви про отримання виписки з рахунку у цінних паперах) 
Повідомляємо, що на виконання рішення Загальних зборів акціонерів від 01.09.2010р. про переведення випуску простих іменних акцій АТ “Прикарпаттяобленерго” у бездокументарну форму існування акціонерам, які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру – 26.11.2010р. рахунки в цінних паперах відкрито у депозитарній установі – ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (м. Дніпро, Бабушкінський район, вул. Воскресенська , буд. 8-10, або: а/с 628, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 372-90-56) на підставі укладеного договору між АТ «Прикарпаттяобленерго» та ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»). 

Примітка! 
АТ “Прикарпаттяобленерго” (Загальними зборами акціонерів, які відбулись 12.04.2017р. прийнято рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства “Прикарпаттяобленерго” на приватне акціонерне товариство “Прикарпаттяобленерго”).