Logo mob
Особистий кабінет

12.10.2013

Про облік цінних паперів.

12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України". Відповідно до Закону облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах (далі - депозитарний облік) здійснюється в системі депозитарного обліку цінних паперів.

Система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків, про емітентів, власників цінних паперів, що мають права за цінними паперами та права на цінні папери, обмежень прав на цінні папери, уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, яка містить дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб, реєстр кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів), а також інша передбачена законодавством інформація. 

Депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах. 
При цьому облік прав на цінні папери конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами, а облік цінних паперів і прав за цінними паперами - виключно Центральним депозитарієм. 

Права на цінні папери - речові права на цінні папери (право власності, інші визначені законом речові права). 
Права за цінними паперами - права, що виникають із зобов'язання емітента за розміщеними ним цінними паперами (право на участь у загальних зборах акціонерів, право на отримання доходу, інші права, визначені законом та/або рішенням емітента). 

ІІ. Про діяльність депозитарних установ. 

Відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013р. № 735, Депозитарні установи для здійснення ними депозитарної діяльності виконують такі функції: 
1. депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів; 
2. обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів; 
3. обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів. 

Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах Депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції: 
1. адміністративні операції; 
2. облікові операції; 
3. інформаційні операції. 

Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, зміни, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах. 
Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу.
Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог Положення та умов договорів, укладених депонентами з депозитарними установами. 

ІII. Рахунки у цінних паперах. 

Рахунок у цінних паперах депонента (власника цінних паперів) відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах власнику цінних паперів або співвласникам цінних паперів. 
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку на рахунку у цінних паперах веде облік цінних паперів, що належать власникові, співвласникам цінних паперів, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав. 

ІV. Підтвердження прав на цінні папери та прав за цінними паперами. 

Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є - обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі. 

Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента є - виписка з рахунка в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах. 

Виписка з рахунка в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами. 

До уваги акціонерів! 

Акції Приватного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» переведенні у бездокументарну форму існування (дематеріалізовані) у вересні 2010 року. Акціонерам, які були зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів АТ “Прикарпаттяобленерго” (крім акціонерів, які є клієнтами номінальних утримувачів) на дату припинення ведення реєстру - 26.11.2010р. рахунки в цінних паперах відкрито в депозитарній установі - ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (м. Дніпро, Бабушкінський район, вулиця Воскресенська, буд. 8-10, поштова адреса: а/с 628, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 372-90-56) на підставі укладеного договору з АТ «»Прикарпаттяобленерго. 

До укладення власником із депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або переведення прав на цінні папери до депозитарної установи, в якій власнику відкрито рахунок, депозитарна установа щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, що відкритий власнику емітентом відповідно до договору з емітентом, здійснює за рахунок емітента:

- депозитарний облік цінних паперів, випуск яких був переведений у бездокументарну форму існування, на рахунку в цінних паперах власника; 
- надання першої виписки з рахунку в цінних паперах; 
- унесення змін до інформації про особу власника (тільки стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); 
- безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах. 

Якщо власник іменних цінних паперів випуску, що був переведений у бездокументарну форму існування, має рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі або у цій депозитарній установі, що обслуговується на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, то депозитарна установа, у якій відкрито рахунок у цінних паперах цьому власнику за договором з емітентом, повинна здійснити переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом (з наступним закриттям цього рахунку за розпорядженням керівника депозитарної установи або уповноваженої ним особи), на рахунок у цінних паперах власника в обраній ним депозитарній установі за умови надання їй власником відповідного розпорядження, анкети рахунку в цінних паперах та документів щодо встановлення особи власника відповідно до законодавства та внутрішніх документів депозитарної установи (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів менша 150000 гривень, або суми, еквівалентної зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті) або документів, які дозволяють належним чином відповідно до законодавства ідентифікувати цього власника (якщо сумарна номінальна вартість цінних паперів дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті). Оплата послуг за проведення депозитарною установою переведення прав на цінні папери здійснюється за рахунок емітента. Депозитарна установа має право відмовити у проведенні відповідної операції у випадку несплати емітентом послуг депозитарної установи, якщо інше не передбачено договором з емітентом.

У випадку, якщо інформація про особу власника (крім держави) не відповідає інформації, яка міститься в системі депозитарного обліку, депозитарна установа для переведення прав на цінні папери до іншої депозитарної установи має право вимагати: 


- внесення змін до інформації про особу власника за розпорядженням емітента - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких не перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 
- укладення із власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах - стосовно власників, що є власниками іменних цінних паперів, що були переведені у бездокументарну форму, сумарна номінальна вартість яких перевищує 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в інших випадках - за згодою власника. 

Здійснення Депозитарною установою інших депозитарних операцій, передбачених Положенням про провадження депозитарної діяльності, можливе тільки на підставі укладення власником договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою. 

Для отримання депозитарних послуг в повному об’ємі акціонери зобов'язані звернутися до Депозитарної установи – ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені (зразок заяви на укладання договору) або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. 

Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної Товариством депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. 
У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. 
Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, передбаченого для укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах. 
Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.